Ung Landsbylift seminar for kommuner 12. maj

GreenDriveThinking, Billund, Hedensted og Varde kommuner inviterer Kommunalpolitikere, kommunale embedsmænd og landdistriktskoordinatorer til seminar om Ung Landsbylift – et projekt om befordring i landdistrikter – på Billund rådhus torsdag d. 12. maj kl. 13:30 – 15:00. Fra 13:00 til 13:30 er der uofficiel netværk med mulighed for at tale med arrangører og kolleger.

”Det er lige så godt at bo på landet som i byen

– det er bare godt på en anden måde”

Familier med børn og unge flytter fra landet til byen, på grund af for meget forældrekørsel og manglende offentlig befordring, men kan vi  løse den problemstilling ved at hjælpe hinanden i lokalsamfundene.

Projekt ”Ung Landsbylift” drejer sig om, at lokalsamfundene selv er med til at løse de befordrings udfordringer som de lokale unge står med, ved at voksne med bil er med til at give de unge et lift, når nu de alligevel skal den samme vej.

Program:

  • Velkomst ved tidligere post i Vorbasse landdistrikt, Henrik Dam Kristensen

  • Introduktion ved Liselotte Hillestrøm, Udvalgsformand for Kultur og Fritid, Hedensted Kommune

    Om erfaringer fra samkørselsprojekt i Hedensted Kommune og introduktion til projekt Ung Landsbylift

  • Præsentation af projekt ”Ung Landsbylift”, v/ projektleder Marianne Hansen

    Om hvordan lokalsamfund engageres i selv at løse de lokale befordrings udfordringer – og om Coofle

  • Spørgerunde: v/ Niels Agerholm, Trafikforsker, AAU og Olav Hansen, Coofle

  • Kommune deltagelse – plan, økonomi og ressourcer v/ projektleder Marianne Hansen

  • Skal vi som kommuner være ambitiøse i fællesskab? v/ Liselotte Hillestrøm, Hedensted Kommune

Arrangementet afsluttes formelt kl. 15:00, efterfulgt af en kop kaffe og mulighed for at tale med projektpartnerne og deltagere fra andre kommuner.

Arrangementet afholdes af GreenDriveThinking i samarbejde med Billund, Hedensted og Varde kommuner og Aalborg Universitet. Arrangementet støttes økonomisk af Billund Landdistriktsråd.

Du kan se projekt præsentationen til dagen her. Her kan du også tilføje bemærkninger og stille spørgsmål.

Tid, sted og tilmelding

Tilmelding kan ske til unglandsbylift@gmail.com senest mandag d. 9. maj. Deltagelse er gratis og efter først til mølle princippet. Spørgsmål kan rettes til koordinator Marianne Hansen på telefon 4028 7634.

Foreløbig deltagerliste kan se her.

Tid: 12. maj 2016 kl. 13:30 til 15:00 med efterfølgende kaffe

Der opfordres til at møde op i god tid. Fra kl. 13:00 til 13:30 er der uofficiel netværk med mulighed for at tale med arrangører og kolleger.

Sted: Billund Rådhus (Kantinen), Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted


 

Hedensted Kommune er forgangskommune med hensyn til alternative transporttilbud til de tyndt befolkede områder, ikke mindst i erkendelse af, at kommunens busruter primært er indrettet efter de 3 bycentre –Juelsminde, Hedensted og Tørring –og ellers skolebus kørsel. Aften og weekenddækningen med bus er således meget begrænset. Med det meget begrænsede antal potentielle brugere der vil være per buslinie i weekenden, vil det ikke være forsvarligt at udbygge buskørslen, hverkenøkonomisk-eller miljømæssigt.

 

Varde kommune har siden 2012 arbejdet målrettet på at optimere den kollektive trafik i kommunen, herunder sikre forbindelse fra tyndt befolkede områder til de to jernbanelinjer der krydser gennem kommunen. Den kollektive bustrafik er primært målrettet skole-elevernes kørselsbehov, idet målinger har vist, at det er meget begrænset hvor mange andre der benytter de kollektive busruter. Det har betydet, at aften-og weekendkørslen på tværs af kommunen er meget begrænset og det er ikke hverken økonomisk eller miljømæssigt forsvarligt at udbygge buskørslen i kommunen.

 

Billund byråd har ønsket at få sat fokus på mobilitet internt i Billund kommune. Billund kommune består af to centerbyer Grindsted og Billund omgivet af en række mindre by-samfund (Sdr. Omme, Filskov, Vorbasse, Hejnsvig og Stenderup-Krogager), som kun vanskeligt kan bindes sammen af kollektiv trafik, og byrådet har derfor ønsket at få undersøgt mulighederne for alternativer, der kan hjælpe med at binde kommunen sammen.
I Grindsted findes et bredt udbud af ungdomsuddannelser, som byrådet ønsker, skal være let tilgængelige fra omegnsbyerne. Samtidig vil man gerne understøtte tilgængeligheden af den brede vifte af fritidstilbud som findes i kommunen.


Agerholm-106x120

Jeg hedder Niels Agerholm og er lektor og ph.d. ved Trafikforskningsgruppen. Efter min civilingeniøruddannelse arbejdede jeg et stykke tid hos en større kommune, inden jeg vendte tilbage til AAU i 2006. Mine arbejdsområder er Intelligente Transportsystemer, Trafikplanlægning, Trafiksikkerhed samt Intelligent Mobilitet i landdistrikterne.

 


 

 

Om Ung landsbylift projektet og Coofle App’en

Egentlig går det ud på at, personbiler bliver til små busser. Det kræver en App som gør det nemt og trygt for de  unge at få et lift. ”Ung Landsbylift” projektet er et adfærdsændrings projektforløb med værktøjer og aktiviteter om engagering af borgere i lokalsamfundet – og om at gøre unge til ambassadører der hjælper voksne med bil til at medvirke. Coofle App’en er et parallelt privat og folkefinansieret projekt. Coofle VIP kort indehavere bliver aktionærer. Jo flere voksne der bruger Coofle Chauffør App’en, jo flere lift bliver der til de unge – og til ældre og andre der bruger Coofle Passager App’en.

Borger engageringsmålet for Ung Landsbylift projektet er, at 34 % af voksne med kørekort og adgang til bil i et lokalsamfund, medvirker til at give lift til de lokale unge. Det gør de ved at have den Automatiske Chauffør App installeret på deres telefon. Med opnåelse af den målsætning, kan projektets mål om, at 3 ud af fire forældrelift for unge erstattes af trygge lift med andre lokale voksne der alligevel kører. Det vil ske når Passager App’en lanceres i lokalsamfundet ved Ung Landsbylift projektets afslutning 1. juli 2017, efter at de unge har medvirket til at 34% af de voksne har Chauffør App’en installeret.

Læs mere om Ung Landsbylift projektet her.

Borger-, Lokal- og samfundsværdi

Økonomisk opgjort er husholdningsværdien over 6.000 kr. pr. ung om året, og en samtidig betydelig nedbringelse af CO2 udledning.

Unge, forældre, lokalsamfund og kommuner kan selv foretage beregninger med Coofle værdi og CO2 beregneren.

Økonomi

3 kommuner har indsendt fællesansøgning til Trafikstyrelsens pulje for yderområder om tilskud til at deltage i Pilotprojekt Ung Landsbylift. 8 kommuner er inviteret til at deltage. De 8 kommuner betaler i alt 2.800.000 kr. (350.000 kr. pr. kommune) for projektdeltagelse. Heraf er 1.200.000 øremærket som tilskud til 24 pilotprojekt lokalsamfund, der hver tildeles tilskud på 50.000 kr. Rest, 1.600.000 er til et sekretariat, der forestår uddannelse af Ung Landsbylift konsulenter og står for projektledelse, administration, koordination.

I deltagende kommuner, betaler Coofle 50 % af Coofle VIP kort indtægter til den private GreenDriveThinking pulje, som også andre lokalsamfund i de deltagende kommuner kan ansøge om tilskud fra. Tilskud kan tildeles til deltagelse i Ung Landsbylift pilotprojektet. Lokalsamfund i kommuner, hvor kommunen ikke deltager i Ung Landsbylift projektet, kan også ansøge om tilskud fra GreenDriveThinking puljen, men har yderligere krav.

Grøn socialøkonomi

GreenDriveTinking arbejder for at bevare livet på landet. Coofle støtter, og sættes 10% af overskuddet i Danmark i en pulje der kan  søges af de lokale foreninger til lokale formål. Coofle lancerer op til arrangementet også et ”Coofle VIP kort”. Det er et kort borgere kan købe, og betyder at Coofle i 3 år betaler al liftformidlingsgebyr tilbage til borgerne og lokalsamfundet, og med en aktieoption som giver borgere mulighed for at bliver medejere af Coofle efter udløbet af de tre år.

Se også GreenDriveThinking på Facebook